Dessa allmänna villkor gäller från och med den 2008-09-01 

Dessa Allmänna Villkor ("Allmänna Villkor") utgör avtalsinnehåll mellan Dig ("medlem")

och WPW-Wineclub, i fortsättningen  kallad WPW-Wineclub,

Medlem MÅSTE VARA MINST 20 ÅR GAMMAL FÖR ATT FÅ teckna avtal

och utnyttja de  olika arrangemang , som WPW-Wineclub erbjuder

 

1.Allmänt
1.1
WPW-Wineclub erbjuder via sin webbplats, www.wpw-wineclub.com  och genom vinprovningar, olika typer av erbjudande

1.2
WPW-Wineclub Allmänna Villkor, Medlemskapsbeskrivning, tillhörande villkor samt information som finns tillgänglig på Webbplatsen,

reglerar WPW-Wineclub tillhandahållande av nedan angivna Medlemskap.

1.3
Detta avtal anses ingånget genom att Medlemen första gången tecknar ett Medlemskap, enligt förfarandet i punkten 

  
Övriga tjänster

2.1
WPW-Wineclub erbjuder vidare sina Medlemmar olika tjänster från tid till annan ("Övriga Tjänster").

Dels genom Webbplatsen, såsom exempelvis möjlighet att ange kommentarer till och betygsätta alkoholdrycker,

dels i form av utskick av nyhetsbrev via e-post och genom tilldelande av ett eget medlemskonto

som bland annat innehåller uppgifter om beställda produkter som beställts m m.
 
Övrigt

2.2
Beskrivningar, närmare villkor och priser för respektive produkt som ingår i ett Medlemskap finns tillgängliga på Webbplatsen.


(a) Medlemens namn och personnummer;
(b) medlemskapsperiod;
(c) frakttillägg;
(d) leveransadress;
(e) betalningssätt; och
(f) ångerrätt.


3. Villkor för tecknande av Medlemskap 

3.1

(a) att Medlemen läst igenom och accepterar dessa Allmänna Villkor;
(b) att Medlemen är minst 20 år gammal;
(c) att Medlemen agerar som konsument och privatperson;
(d) att Medlemen samtycker till att personuppgifter registreras och behandlas i enlighet med punkterna 16.1-16.4;
(e) att de produkter som Medlemen förvärvar under medlemskapsperioden endast kommer att användas för Medlemens privata bruk;
(f)  att Medlemen ej använder sig av kredit-, betal- eller bankkort som inte tillhör Medlemen;
(g)att Medlemen, vid användande av kredit-, betal-, eller bankkort, har täckning för de debiteringar som kommer att belasta det angivna kortet enligt dessa Allmänna Villkor; samt

(h) att Medlemen inte kommer att använda WPW-Wineclub Medlemskap och Övriga Tjänster för ändamål som är olagliga eller strider mot de Allmänna Villkoren.

3.2
WPW-Wineclub förbehåller sig rätten att fritt pröva rätten till medlemskap och tecknande av Medlemskap och äger rätt att neka medlemskap eller tecknande av Medlemskap.

3.3
Medlemskap och Medlemskap är personliga och kan inte överlåtas. WPW-Wineclub Medlemskap får endast användas för privat bruk.
 
3.4 
Medlemen kommer att tilldelas ett användarnamn och ett lösenord. Medlemen ansvarar för att användarnamnet och lösenordet inte avslöjas för obehöriga samt att uppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har fått tillgång till dessa uppgifter eller att uppgifterna används på ett otillåtet sätt skall Medlemen genast underrätta WPW Wine Club härom. Medlemen är ansvarig för eventuell skada eller förlust som åsamkas WPW-Wineclub och/eller dess samarbetspartners genom obehörigs användning av användarnamnet och/eller lösenordet. WPW-Wineclub ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som Medlemen åsamkas genom annans obehöriga användning av användarnamnet och/eller lösenordet.
 
4. Ingående av medlemskapsavtal

4.1
En persons meddelande till WPW-Wineclub, att personen önskar teckna Medlemskap samt att personen accepterar de Allmänna Villkoren, skall anses utgöra en bindande beställning. Sådant meddelande kan lämnas genom användande av Webbplatsens godkännandeprocedur eller, då förbindelsen med WPW Wine Club sker via telefon, genom muntligt meddelande till WPW-Wineclub. WPW-Wineclubförbehåller sig rätten att, efter att sådant meddelande kommit WPW Wine Club tillhanda, neka personen att teckna Medlemskap. Om WPW-Wineclub avvisar personens beställning, kommer WPW-Wineclub att kontakta personen per telefon eller e-post. Om personens beställning accepteras kommer denne få en bekräftelse genom e-post eller per post.  

4.2
WPW-Wineclub garanterar inte att de vinprodukter och/eller Medlemskap som finns angivna på Webbplatsen finns tillgängliga vid tidpunkten för Medlemens beställning.
 
5. Datasäkerhet
 
5.1

Det är inte tillåtet att försöka kringgå WPW-Wineclub säkerhetsåtgärder eller använda Webbplatsen på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, försämra eller överbelasta Webbplatsen eller inkräkta på andra personers användning av Webbplatsen.
 
5.2
Det inte tillåtet att försöka skaffa sig otillåten tillgång till något datorsystem eller nätverk som omfattas av Webbplatsen eller att försöka tillgodogöra sig material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller tillhandahållits genom Webbplatsen.
 
5.3
Brottsliga handlingar så som dataintrång kommer att beivras.
 
6. Meddelande till Medlemen
 
6.1
Genom Medlemens godkännande av dessa Allmänna Villkor medger denne att WPW-Wineclub kontakt med Medlemen får ske med hjälp av elektronisk post adresserad till den av Medlemen angivna emailadressen.

7. Betalningsmetoder

7.1
Betalning av de kostnader som anges i punkterna 8.1-8.6 sker uteslutande genom av WPW-Wineclub utsänd faktura. För enstaka beställningar accepteras även kredit- eller kontokortbetalningar.

7.2
Samtliga kortuppgifter som Medlemen anger på Webbplatsen måste vara korrekta och fullständiga.

7.3
WPW-Wineclub tillämpar erforderlig kryptering för att skydda konfidentiella uppgifter som Medlemen anger under betalningsprocessen.

8. Priser och avgifter

8.1
Alla priser på Webbplatsen är angivna inklusive samtliga skatter och tullar.

8.2
Medlem som tecknat ett Vinmedlemskap eller Cellar Building Program är betalningsansvarig för samtliga debiteringar som utgår enligt dessa Allmänna Villkor.


9. Leverans

9.1
Leverans av envar vinlåda ombesörjs av WPW-Wineclub. WPW-Wineclub anvarar för att vid beställningstillfället informera Medlemen om vilket leveranssätt som kommer att tillämpas. Hemleverans sker direkt till Medlemens angivna adress, om parterna inte skriftligen avtalat något annat. WPW Wine Club skall senast en vecka före respektive delleverans informera Medlemen, med angivande av datum och tidsintervall, när respektive delleverans kommer att genomföras. 

9.2
För leveranser utanför storstadsregionerna (Storstockholm, Göteborg) sker leverans via ombud. Ombudet bestäms av WPW-Wineclub. WPW-Wineclub skall senast en vecka före respektive delleverans informera Abbonenten, med angivande av datum när respektive delleverans kommer att genomföras. Det tillkommer ombudet att meddela Medlemen när leveransen är tillgänglig för avhämtning. Medlemen har 30 dagar på sig att avhämta leverans, därefter återsänds leveransen till WPW-Wineclub utan återbetalning. Detta inverkar inte på medlemskapet i övrigt. I det fall Medlemen inte har möjlighet att avhämta sin leverans inom loppet av 30 dagar åligger det honom att meddela WPW-Wineclub kan förlänga tidsfristen med 30 dagar.

9.3 
För mottagande av vinprodukterna krävs det att ett mottagandebevis undertecknas av en person som är minst 20 år gammal. Vinprodukterna är därmed avlämnade till Medlemen.

9.4
Om leverans enligt punkten 9.1 misslyckas på grund av (i) att någon behörig mottagare ej finns tillgänglig på leveransadressen vid leveranstillfället, (ii) att undertecknande av erforderligt mottagandebevis enligt punkten 9.3 ej erhålls eller (iii) annan omständighet som inte beror på WPW-Wineclub, ansvarar medlemen ensidigt att arrangera en återleverans. Kostnaden som uppstår i sådant fall tillkommer Medlemen.

9.5
Om omleverans ej kan genomföras på grund av omständigheter som anges i punkten 9.4, har WPW-Wineclub rätt att transportera de beställda vinprodukterna till WPW-Wineclub lagerlokal i avvaktan på att Medlemen hämtar vinprodukterna där. Om Medlemen inte har hämtat vinprodukterna inom 30 dagar, från den dagen då vinprodukterna placerades i WPW-Wineclub lager, kommer WPW Wine Club istället att leverera förevarande vinprodukter i samband men nästa delleverans. Medlemen är skyldig att ersätta WPW-Wineclub för den fraktkostnad som uppkommer i samband med sådan leverans. Om de omleverade vinprodukterna inte kan levereras vid sådan nästkommande delleverans, på grund av omständighet som anges i punkten 9.3, kommer WPW-Wineclub att förvara dessa vinprodukter i WPW-Wineclub lagerlokal. Om Medlemen inte har hämtat sådana vinprodukter inom 90 dagar, från den dagen då vinprodukterna placerades i WPW-Wineclub lager, förverkas Medlemens rätt att erhålla produkterna.

9.6
Medlemen är skyldig att ersätta samtliga kostnader som uppkommer för WPW-Wineclub i samband med att leverans ej kan genomföras och/eller vinprodukterna förvaras, enligt punkten 9.4 och/eller 9.5. Medlemen skall erlägga sådan ersättning vid anfordran.

9.7
Risken för att vinet förstörs, kommer bort eller försämras går över på Medlemen när vinet har avlämnats till Medlemen.


10. Återlämnande på grund av bristande kvalitet 

10.1
Medlem som erhåller vinprodukter som Medlemen uppfattar vara defekta eller otjänliga för förtäring skall genast efter upptäckt anmäla detta till WPW-Wineclub. Medlemen skall vid kontakten med WPW-Wineclub ange vad felet eller defekten består i.

10.2
WPW-Wineclub skall efter det att anmälan har gjorts enligt punkten 12.1 avgöra om de ifrågavarande vinprodukterna skall returneras till WPW-Wineclub för kvalitetskontroll.

10.3
Om WPW Wine Club beslutar sig för att inte utföra kvalitetskontroll enligt punkten 12.2, skall WPW Wine Club i eget val och på egen bekostnad ersätta de defekta vinprodukterna med nya vinprodukter eller återbetala Medlemen vad denne har erlagt för de defekta vinprodukterna samt leveranskostnad enligt punkten 8.5.

10.4
Om WPW Wine Club beslutar sig för utföra kvalitetskontroll enligt punkten 12.2, skall Medlemen på egen bekostnad returnera varorna till WPW Wine Club. Visar det sig, efter genomförd kvalitetskontroll, att varorna är defekta eller otjänliga för förtäring skall WPW Wine Club i eget val och på egen bekostnad ersätta de defekta vinprodukterna med nya vinprodukter eller återbetala Medlemen vad denne har erlagt för de defekta vinprodukterna samt leveranskostnad enligt punkten 8.5. WPW Wine Club skall vidare ersätta Medlemen för de kostnader som uppkommit vid returneringen av de defekta vinprodukterna.

10.5
Visar det sig, efter genomförd kvalitetskontroll, att varorna inte är defekta eller otjänliga för förtäring skall Medlemen, om WPW Wine Club så anmodar, ersätta WPW Wine Club för de omkostnader som uppkommit i samband med kvalitetskontrollen.

11. Administrativa åtgärder - skatter m.m.

11.1
WPW WC erlägger alla skatter samt eventuella tullkostnader som uppkommer i samband med levereras av vinprodukterna till medlem. WPW WC utför vidare de administrativa åtgärder som är nödvändiga för att utföra erläggande av sådana skatter och tullkostnader. Alla priser är inklusive förekommande tullar och skatter, och WPW WC, hantering därav.

11.2
Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor godkänner Medlemen att WPW Wine Club genomför de administrativa åtgärder som behövs för att vinprodukterna skall levereras till Medlemen, och som Medlemen enligt gällande eller framtida lagstiftning är skyldig att genomföra. WPW Wine Club har således rätt att företräda Medlemen vid exempelvis eventuell betalning av alkoholskatt samt förskottsinbetalning för sådan skatt.

11.3
För det fallet att WPW Wine Club åtgärder enligt punkten 13.1 inte godkänns av den berörda myndigheten, är Medlemen skyldig utföra de av myndigheten meddelade åtgärderna som är nödvändiga för att vinprodukterna skall kunna levereras till Medlemen.

11.4
WPW Wine Club skall i de fall som avses i punkt 13.3 tillse att Medlemen inte behöver erlägga någon avgift eller påförs någon extrakostnad för införseln av vinprodukterna, utöver de avgifter som framgår av punkterna 8.1-8.6.

11.5
WPW Wine Club ansvarar inte för åtaganden som WPW Wine Club har gentemot Medlemen vilka ej kan genomföras på grund av att den nuvarande rättsliga regleringen rörande privatimport av alkoholhaltiga drycker inom EG frångås genom framtida lagstiftning, domstols- och/eller myndighetsbeslut.
 
12. Ångerrätt
 
12.1
Medlemen har rätt att ångra sig och häva ett Medlemskap inom 14 dagar från den dag Medlemen erhöll sin första delleverans. Sådan ångerrätt förutsätter att Medlemen returnerar de erhållna vinprodukterna, att de levererade vinprodukter inte har öppnats, att eventuella plomberingar eller etiketter inte har förstörts och att samtliga vinprodukter som returneras är i fullgott skick.

12.2
Vid utnyttjande av ångerrätt enligt punkten 14.1 står Medlemen kostnaden för returneringen av de levererade varorna till WPW Wine Club.

12.3
Om Medlemen utnyttjar sin ångerrätt enligt punkten 14.1 skall Medlemens erlagda betalning krediteras dennes kredit-, betal- eller bankkort då de returnerade vinprodukterna har kommit WPW Wine Club tillhanda samt godkänts av WPW Wine Club.

12.4
Om Medlemen åberopar sin ångerrätt enligt punkten 14.1 och returnerar de levererade vinprodukterna i ofullständigt skick får likväl Medlemskapet hävas efter WPW Wine Club medgivande. I sådana fall skall det belopp som krediteras Medlemen enligt punkten 14.3 reduceras med ett belopp som svarar mot den värdeminskningen som har skett på grund av att den returnerade delleveransen inte är i samma skick som vid leveranstidpunkten.

12.5
Om Medlemen önskar nyttja sin ångerrätt enligt dessa Allmänna Villkor skall Medlemen kontakta WPW Wine Club. Kontaktuppgifter finns angivna i punkten 21.1.
 
13. Förändring av villkor

13.1
WPW Wine Club förbehåller sig rätten att förändra villkor och priser genom meddelande på Webbsidan. Sådan förändring kommer dock inte påverka villkoren för redan ingångna medlemskapsavtal.

13.2
WPW Wine Club förbehåller sig rätten ändra villkoren för redan ingångna medlemskapsavtal på grund av att den nuvarande rättsliga regleringen rörande privatimport av alkoholhaltiga drycker inom EG frångås genom framtida lagstiftning, domstols- och/eller myndighetsbeslut

14. Personuppgifter 

14.1
WPW Wine Club behandlar personuppgifter om Medlemen i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera WPW Wine Club Medlemskap och Övriga Tjänster.  

14.2
Personuppgifterna behandlas av WPW Wine Club endast för de ovan angivna ändamålen. Den registrerade har, bland annat enligt personuppgiftslagen (1998:204), vissa rättigheter i samband med behandling av personuppgifter, till exempel rätt att få information om behandling av uppgifter samt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter. 

Medlem, som har tagit del av information om behandlingen, lämnar härmed sitt samtycke till att personuppgifter om Medlemen behandlas enligt ovan och till att personuppgifter får överföras till stat som inte ingår i EU eller EES.

15. Medlemskapsperiod och uppsägning
 
15.1
WPW Wine Club samtliga Medlemskap har en medlemskapsperiod om 12 månader, med början från den dag då bekräftelse enligt punkten 4.1 utfärdades av WPW Wine Club. Sker ej uppsägning senast en (1) månad innan medlemskapsperioden utgång löper Medlemskapet vidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre (3) månader.

15.2
Part till detta avtal äger ej utan motpartens samtycke säga upp Medlemskapet under medlemskapsperioden, såvitt inte annat följer av punkterna 19.1-19.4.

16. Ansvarsbegränsningar
 
16.1
WPW Wine Club garanterar inte att de vinprodukter och Medlemskap som från tid till annan finns angivna på Webbplatsen finns tillgängliga. WPW Wine Club lämnar vidare inga garantier beträffande innehåll, information och uppgifter som tillhandahålls via Webbplatsen. WPW Wine Club reserverar sig för tryckfel avseende pris eller andra villkor för de produkter och Medlemskap som marknadsförs på Webbplatsen. På Webbplatsen kan förekomma länkar till WPW Wine Club samarbetspartners webbplatser och hemsidor. WPW Wine Club ansvarar inte för innehållet på eller överföringar från dessa webbplatser eller att dessa webbplatser fungerar. Medlemen ansvarar själva för att denne använder samarbetspartnernas webbplatser i enlighet med för dem tillämpliga villkor.
 
16.2
Såvitt annat inte följer av tvingande lagstiftning ansvarar WPW Wine Club aldrig för indirekta skador vilka orsakats av WPW Wine Club.
 
16.3
Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av en viss skyldighet enligt dessa Allmänna Villkor förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat förutse. Följande omständigheter utgör en exemplifiering av sådan befrielsegrundande omständighet: Arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, krig, mobilisering, valutarestriktioner, lagändringar, domstols- eller myndighetsbeslut rörande privatimport av alkoholhaltiga drycker inom EG, uppror, upplopp eller allmän varuknapphet.

16.4
Punkten 18.4 gäller även då underleverantör eller annan med vilken WPW Wine Club samarbetar förhindras att fullgöra sina skyldigheter på grund av sådana omständigheter som anges i punkten 18.4.

16.5
Viner innehåller alkohol. Överdriven konsumtion kan vara skadligt. WPW Wine Club svarar inte för skador som direkt eller indirekt kan uppkomma till följd av konsumtion av viner.
 
17. Kontraktsbrott 
 
17.1
Om Medlemens betalning enligt punkten 8.6 eller 9.5 har försenats har WPW Wine Club rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt påminnelseavgift och inkassoavgift enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m m. samt förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m m. Erläggs inte full betalning senast 30 dagar efter påminnelse till Medlemen, har WPW Wine Club rätt att säga upp Medlemskapet med omedelbar verkan. WPW Wine Club har vidare rätt att hålla inne leveranser under den tiden Medlemen är i dröjsmål.

17.2
Gör part sig skyldig till annat väsentligt kontraktsbrott har den andra parten rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

17.3
Väsentligt kontraktsbrott skall alltid anses föreligga enligt punkten 19.2, om någon av förutsättningarna för tecknande av Medlemskap enligt punkterna 3.1-3.4 (i) ej var uppfylld vid tecknandet av Medlemskapet eller (ii) någon sådan förutsättning visar sig ej vara uppfylld vid ett senare tillfälle.

17.4
Part har även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om andra parten visat klara tecken på obestånd.

18. Lagval och tvister

18.1
Vid tvist om tolkning eller tillämpning av dessa villkor samt användningen av Medlemskap och Övriga Tjänster skall svensk lag tillämpas.
 
18.2
Tvist rörande tillämpning och tolkning av dessa villkor samt användningen av Medlemskap och Övriga Tjänster skall avgöras av svensk domstol.
 
19. WPW Wine Club kontaktuppgifter m.m.
 
19.1
Medlemen kan kontakta WPW Wine Club genom e-postmeddelande som skickas till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

WPW Wine Club